ZOEK SNEL HET JUISTE SCHADEBEDRIJF IN JE EIGEN PROVINCIE!

Autoschade.nl is een product van Webfactor B.V. , hierna te noemen Webfactor.

artikel 1. Toepasselijkheid.

1.1 Op alle overeenkomsten m.b.t. betaalde vermeldingen op de website www. autoschade.nl van Webfactor zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een betaalde vermelding houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Webfactor worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Webfactor ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
artikel

2. Aanbiedingen/overeenkomsten.

2.1 Alle aanbiedingen van Webfactor zijn vrijblijvend en Webfactor behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw vermelding door Webfactor. Webfactor is gerechtigd vermeldingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een vermelding niet wordt geaccepteerd, dan is Webfactor niet verplicht dit mede te delen aan de aanvrager.

artikel 3. Prijzen en betalingen.

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW. Exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuur- of opdrachtdatum. Webfactor verstuurd de aanvrager voor iedere vermelding een factuur.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Webfactor bent u een bedrag van 5 euro (€ 5) aan administratiekosten verschuldigd en indien Webfactor haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Webfactor om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Webfactor gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Webfactor.

artikel 4. Levering.

4.1 De door Webfactor opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de vermelding te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.

5.1 De op de website vermelde vermeldingen en bijgevoegde content blijven ten allen tijde eigendom van Webfactor.

artikel 6. Diversen.

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Webfactor in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Webfactor vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

6.2 Webfactor is bevoegd om bij de uitvoering van uw vermeldingen(en) gebruik te maken van derden.

6.3 Een vermelding wordt afgenomen voor de periode van 12 maanden. Zonder schriftelijke opzegging van de
aanvrager wordt de vermelding automatisch verlengd met een looptijd van 12 maanden. Schriftelijke opzeggingen dienen dertig dagen voor het verstrijken van de vermeldingsperiode aan Webfactor te worden opgestuurd.

artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

7.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, vermeldingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.